පූර්ණ සෞඛ්‍යාරක්ෂාව යටතේ පෙබරවාරි 15ට පෙර බස්නාහිර පාසල්වල සෙසු ශ්‍රේණි විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තුවක්

January 30, 2021 admin@kidsnews.lk 0
0Shares

මේ වනවිට බස්නාහිර පළාතේ පාසල් එළඹෙන මාර්තු මාසයේ අ.පො.ස සාමාන්‍ය තවදුරටත් කියවන්න

සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ කිසිදු වෙනසක් සිදුකර නොමැත. – අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා කියයි.

January 29, 2021 admin@kidsnews.lk 0
0Shares

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාග ලකුණු අනුව පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කර තවදුරටත් කියවන්න

“විපතින් සැපතට රට ගෙනයාම අපේ අරමුණ යි”- අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.ඒල්.පීරිස් මහතා

January 29, 2021 admin@kidsnews.lk 0
0Shares

අලුත් ජීවන ක්‍රමයක් අනුව විපතින් සැපතට රට ගෙනයාම අපගේ අරමුණ තවදුරටත් කියවන්න