පොඩ්ඩන්ගේ ඇකඩමියෙන් පොඩ්ඩන්ට පහන් කූඩු හා වෙසක් සිතුවම් තර`ගයක්
April 26, 2016 02:13 pm
632
පොඩ්ඩන්ගේ කලා කුසලතා එළිදැක්විම සඳහා පොඩ්ඩන්ගේ ඇකඩමිය මගින් මෙවර වෙසක් දිනයට සමගාමීව පහන් කූඩු තරඟයක් හා වෙසක් සිතුවම් තරඟයක් සංවිධානය කර තිබේ. සිතුවම් තරඟයේ ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගන්නා සිතුවම, පොඩ්ිඩන්ගෙ ඇකඩමියේ වෙසක්  සුභ පැතුම් පත සදහා යොදා ගන්නා අතර ප්‍රථම ,දෙවන හා තෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නා දරුවන් ස`දහා වටිනා ත්‍යාග සහ සහතික පත්‍ර හිමි වේ. පහන් කූඩු තරඟාවලියේ ප්‍රථම, දෙවන හා තෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නා දරුවන් ස`දහා වටිනා ත්‍යාග සහ සහතික පත්‍ර හිමිවේ. 

සිතුවම තරඟයට හා පහන් කූඩු තරඟයට සහභාගි වන සෑම  පොඩ්ඩෙකුටම සඳහා වටිනා සහතිකයක් පොඩ්ඩන්ගේ ඇකඩමිය මගින් පිරිනැමේ.

සිතුවම් තරඟයේ හා පහන් කූඩු තරඟයේ ත්‍යාග හා සහතික පත් ඛෙදා දීම 23 දින පොඩ්ඩන්ගේ ඇකඩමියේ දී (දෙව්මන් පැලස්,කඩුවෙල පාර,බත්තරමුල්ල) දි සිදුකරන අතර සියලුම පහන් කූඩු ප්‍රදර්ශනය මැයි මස 21,22,23 දිනයන් හි සිදූ කරනු ලබයි.

 තර`ග කොන්දේසි පහත ස`දහන් වේ.

• "ලෝක සාමය සඳහා වෙසක්" තේමා කරගෙන සිතුවම් නිර්මාණයට පොඩ්ඩන්ට අවකාශ ලැඛෙන අතර  සෑම සිතුවමක්ම 12"X14" නිර්මාණය කර වර්ණ ගන්විය යුතුයි.

• සිතුවම් අයදුම් පත්‍රයත් සම`ග 2016 මැයි මස 06 වන දිනට පෙර පොඩ්ඩන්ගේ ඇකඩමිය, අංක.251/2 ,දෙව්මන් පැලස්, කඩුවෙල පාර, බත්තරමුල්ල ලිපිනයට ලැබීමට සැලැස්විය යුතු වේ.

• පහන් කූඩු තරඟාවලිය සඳහා ඔබ විසින් ම සාදන ලද නිර්මාණාත්මක පහන් කූඩු 2016 මැයි මස 20 වෙනි දින දහවල් 12.00ත් සවස 4.00ත් අතර පොඩ්ඩන්ගේ ඇකඩමිය ලබා දිය යුතු වේ.

• සෑම නිර්මාණයක්ම දෙමාපිය හා විදුහල්පති නිර්දේශ සහිතව එවිය යුතුය.

Notice Board
Like Us on Facebook
Follow Us on Twitter