උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව පැවැත්වෙන දින වකවානු

0Shares

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ -2021 විභාගය ලබන වසරේ 2022 පෙබරවාරි මස 21 වැනි දින සිට මාර්තු මස 3 වැනි දින දක්වා කාලය තුළදී පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාතයංශය සඳහන් කරයි.

අධ්‍යාපන පොදු සහාතික පත්‍ර උසස් පෙළ 2021 වාභාගය නොවැම්බර් මස 15 වැනි දින සිට දෙසැම්බර් මස 10 වැනි දින දක්වා පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කියයි.

මේ අතර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය නොවැම්බර් මස 14 වැනි දින පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාතයංශය සඳහන් කරයි.

කෝවිඩ් හේතුවෙන් දින වකවානු වෙනස්විය හැකි බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*