ලාංකීය සංගීතයේ පෙරළිකාර නියමුවා – ජිප්සීස් සුනිල් පෙරේරා

September 18, 2021 admin@kidsnews.lk 0
0Shares

ගායකයෙක්,ගිටාර් වාදකයෙක්,ගීත රචකයෙක් වූ සුනිල් පෙරේරා මහතා ලංකාවේ ජන ජීවිතය තවදුරටත් කියවන්න