“මෙතනින් ඕනෑම පොතක් හොයාගන්න පුළුවන්” – අභාවයට යන ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි පොත් වෙළෙඳාම

January 24, 2021 admin@kidsnews.lk 0
0Shares

“ඉස්සර නම් මේ ව්‍යාපාරය නැගල ගියා. දැන් නම් ඉතින් බිස්නස් තවදුරටත් කියවන්න